Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลน้ำจืด
เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
E-mail Address : info@namchuet.go.th
www.namchuet.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
เทศบาลตำบลน้ำจืด
เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
E-mail Address : info@namchuet.go.th
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.